×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused
Egmont Estonia AS
1 Sissejuhatus
1.1 Käesolev dokument määratleb Egmont Estonia AS põhimõtted kliendiandmete
töötlemisel sellel veebilehel ja teiste ettevõtte poolt pakutavate teenuste puhul.
2 Kliendiandmete töötlejad
2.1 Kliendiandmete töötleja on Egmont Estonia AS (reg. kood 10390976, Laki 26,
Tallinn 12915). See tähendab, et meie vastutame oma klientide isikuandmete
kaitse eest. Kliendiandmete volitatud töötlejad on AS Eesti Post, Itella SmartPOST
OÜ, Citic Telecom PCP Estonia OÜ.
3 Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
3.1 Tagame, et isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse vaid alljärgnevatel
eesmärkidel:
(a) andmesubjekti poolt tellitud toodete ja teenuste täitmiseks;
(b) andmesubjekti küsimustele ja päringutele vastamiseks;
(c) võimaldamaks osaleda meie korraldatud auhinnamängudes;
(d) teavitamaks muudatustest selle veebilehe ja teiste Egmont Estonia AS-i
teenuste kasutamistingimustes;
Täiendavalt võib isikuandmete töötlemine olla sätestatud konkreetses lepingus
Egmont Estonia AS-i ja andmesubjekti vahel.
3.2 Isikuandmete töötlemise õiguslikeks alusteks peame:
(a) andmesubjekti nõusolekut;
(b) olukorda, kus isikuandmeid on tarvis töödelda Egmont Estonia AS-i ja
andmesubjekti vahel sõlmitud lepingu täitmiseks;
(c) olukorda, kus isikuandmeid on tarvis töödelda seadusest tulenevatel
põhjustel, sh kolmandate osapoolte poolt;
Nõusoleku alusel töötleb Egmont Estonia AS isikuandmeid nendes piirides, mille
andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui
elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Nõusolek peab olema antud
vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt. Veebilehel kasutajaks
registreerimise käigus Egmont Estonia AS privaatsustingimustega nõustumisel
säilitame andmesubjekti esitatud tellimuste ajalugu nõusoleku tagasi võtmiseni.
Kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti nõusolek, siis on
tal õigus nõusolek iga hetk tagasi võtta.
Seadusest tulenevatel põhjustel töötleb Egmont Estonia AS isikuandmeid seaduses
sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside
rakendamiseks. Näiteks tuleneb seadusest kohustus säilitada tehingute ja
maksetega seotud dokumente vähemalt seitse aastat.
3.3 Isikuandmete töötlemise käigus võib Egmont Estonia AS-i tööprotsess ette näha
andmete liigutamist andmete kogumise kanalist teistele ettevõtte-siseselt
kasutatavatele platvormidele nagu raamatupidamistarkvara. Me töötleme
andmesubjekti isikuandmeid teenuse osutamise perioodi jooksul ja säilitame
kõikidel platvormidel vaid seni, kuni see on vajalik tehingu sisust lähtuva eesmärgi
täitmiseks.
4 Töödeldavad isikuandmed
4.1 Erinevate teenuste täitmiseks me töötleme ja säilitame andmesubjektide kohta
järgnevaid isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid: teenuse saaja nimi, teenuse
saaja aadress, teenuse saaja telefoninumber, tellija nimi, tellija telefoninumber,
tellija e-posti aadress, tellija IP-aadress ja maksja pangakonto number.
5 Andmesubjekti õigused
5.1 Kui andmesubjektil on küsimusi enda andmete kohta, mis võivad olla meie
käsutuses, saab meiega ühendust alapunktis 10 toodud kontaktandmeid kasutades.
5.2 Andmesubjektil on igal ajal õigus teavitada meid oma soovist isikuandmete
töötlemise nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku võib tagasi võtta nii kirjalikult kui
elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Taotluse isikuandmete parandamiseks,
muutmiseks või kustutamiseks saab saata alapunktis 10 toodud aadressidele.
5.3 Kaebuste korral, mille aluseks on meiepoolne isikuandmete võimalik
mittesihipärane töötlemine, on õigus pöörduda Egmont Estonia AS-i
andmekaitseametniku, Andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole.
6 Laste isikuandmete töötlemine
6.1 Egmont Estonia AS ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13-aastaste isikute ehk
laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või
eestkostja soovidest (sh nõusolekust saata ajakirjad lapse nimele).
Juhul kui Egmont Estonia AS saab teada, et on kogunud isikuandmed siiski lapselt
või lapse kohta, annab Egmont Estonia AS endast parima selliste isikuandmete
töötlemise lõpetamiseks.
7 Isikuandmete koosseis ja edastamine
7.1 Egmont Estonia AS kogub muu hulgas järgmist tüüpi isikuandmeid:
7.1.1. Andmesubjekti poolt Egmont Estonia AS-ile avaldatud isikuandmed, sh
informatsioon, mis andmesubjekt esitab end veebipoes kasutajaks registreerides
või tellimust esitades;
7.1.2. Andmesubjekti ja Egmont Estonia AS-i tavapärase suhtluse tulemusel
tekkivad isikuandmed, näiteks telefoninumber või e-posti aadress;
7.1.3. Andmesubjekti poolt avalikustatud isikuandmed (nt sotsiaalmeedias või
auhinnamängudes osalemisel);
7.1.4. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed (nt
veebilehel veedetud aeg);
7.1.5. Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed, mida Egmont Estonia AS
töötleb lähtuvalt kolmandate isikutega sõlmitud isikuandmete töötlemise lepingust.
7.2 Andmesubjekti isikuandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata
kolmandate isikute poolt ligipääsu ilma andmesubjekti eelneva nõusolekuta, v.a
seadustes ettenähtud juhtudel või olukordades, kus andmesubjekti andmete
väljastamine või kolmandatele isikutele ligipääsu andmine on vajalik
andmepäringute või kliendikaebuste lahendamiseks.
Postiettevõtetega on Egmont Estonia AS sõlminud isikuandmete töötlemise lepingud
edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta kliendile osutatavate teenuste
eesmärgipäraseks täitmiseks.
8 Isikuandmete töötlemise turvalisus
8.1 Egmont Estonia AS tagab, et isikuandmete turvalisus on tagatud kasutusele võetud
organisatoorsete ja tehniliste meetmete abil. Meetmed kaitsevad isikuandmeid
juhusliku kustumise, volitamata kustutamise ja muutmise või eksliku
avalikustamise eest.
Juhul kui isikuandmetega seonduvalt toimub mistahes intsident, võtab Egmont
Estonia AS tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning
tulevikus sarnaste riskide maandamiseks. Egmont Estonia AS registreerib kõik
intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul seadusega määratud
järelevalveameteid.
9 Privaatsustingimuste muutmine
9.1 Egmont Estonia AS jätab endale õiguse käesolevat privaatsustingimuste dokumenti
muuta või täiendada ilma ette teatamata. Soovitame Egmont Estonia AS-i
privaatsustingimustega kursis olemiseks seda lehte regulaarselt külastada.
Dokumenti sisse viidud muudatused jõustuvad kohe.
9.2. Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:
Avaldamisaeg Olulised muudatused
25.05.2018 Privaatsustingimuste tervikteksti avalikustamine
10 Kontaktandmed
10.1 Kui teil on küsimusi privaatsustingimuste, oma isikuandmete või nende töötlemise
kohta, võtke meiega ühendust:
(a) Egmont Estonia AS (reg. kood 10390976, Laki 26, Tallinn 12915)
(b) Isikuandmeid puudutavates küsimustes saab ühendust e-posti aadressil
andmekaitse@egmont.ee
10.2 Egmont Estonia AS-il on õigus kõiki taotlusi menetleda 30 päeva.