1. Sissejuhatus

1.1 Käesolev dokument määratleb Egmont Estonia AS põhimõtted kliendiandmete töötlemisel sellel veebilehel ja teiste ettevõtte poolt pakutavate teenuste puhul.  

2. Kliendiandmete töötlejad

2.1 Kliendiandmete töötleja on Egmont Estonia AS (reg. kood 10390976, Laki 26, Tallinn 12915). See tähendab, et meie vastutame oma klientide isikuandmete kaitse eest. Kliendiandmete volitatud töötlejad on AS Eesti Post, Itella SmartPOST OÜ, Citic Telecom PCP Estonia OÜ, Excellent Business Solutions Eesti AS. 

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

3.1 Tagame, et  isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse vaid alljärgnevatel eesmärkidel: 

(a) andmesubjekti poolt tellitud toodete ja teenuste täitmiseks;

(b) andmesubjekti küsimustele ja päringutele vastamiseks;

(c) võimaldamaks osaleda meie korraldatud auhinnamängudes;

(d) teavitamaks muudatustest selle veebilehe ja teiste Egmont Estonia AS-i teenuste kasutamistingimustes;

Täiendavalt võib isikuandmete töötlemine olla sätestatud konkreetses lepingus Egmont Estonia AS-i ja andmesubjekti vahel.

3.2 Isikuandmete töötlemise õiguslikeks alusteks peame:

(a) andmesubjekti nõusolekut;  

(b) olukorda, kus isikuandmeid on tarvis töödelda Egmont Estonia AS-i ja andmesubjekti vahel sõlmitud lepingu täitmiseks;

(c) olukorda, kus isikuandmeid on tarvis töödelda seadusest tulenevatel põhjustel, sh kolmandate osapoolte poolt;

Nõusoleku alusel töötleb Egmont Estonia AS isikuandmeid nendes piirides, mille andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Nõusolek peab olema antud vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt. Veebilehel kasutajaks registreerimise käigus Egmont Estonia AS privaatsustingimustega nõustumisel säilitame andmesubjekti esitatud tellimuste ajalugu nõusoleku tagasi võtmiseni.

Kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti nõusolek, siis on tal õigus nõusolek iga hetk tagasi võtta.

Seadusest tulenevatel põhjustel töötleb Egmont Estonia AS isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tuleneb seadusest kohustus säilitada tehingute ja maksetega seotud dokumente vähemalt seitse aastat.

3.3 Isikuandmete töötlemise käigus võib Egmont Estonia AS-i tööprotsess ette näha andmete liigutamist andmete kogumise kanalist teistele ettevõtte-siseselt kasutatavatele platvormidele nagu raamatupidamistarkvara. Me töötleme andmesubjekti isikuandmeid teenuse osutamise perioodi jooksul ja säilitame kõikidel platvormidel vaid seni, kuni see on vajalik tehingu sisust lähtuva eesmärgi täitmiseks.

4. Töödeldavad isikuandmed

4.1 Erinevate teenuste täitmiseks me töötleme ja säilitame andmesubjektide kohta järgnevaid isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid: teenuse saaja nimi, teenuse saaja aadress, teenuse saaja telefoninumber, tellija nimi, tellija telefoninumber, tellija e-posti aadress, tellija IP-aadress ja maksja pangakonto number.

5. Andmesubjekti õigused

5.1 Kui andmesubjektil on küsimusi enda andmete kohta, mis võivad olla meie käsutuses, saab meiega ühendust alapunktis 10 toodud kontaktandmeid kasutades.

5.2 Andmesubjektil on igal ajal õigus teavitada meid oma soovist isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku võib tagasi võtta nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Taotluse isikuandmete parandamiseks, muutmiseks või kustutamiseks saab saata alapunktis 10 toodud aadressidele.  

5.3 Kaebuste korral, mille aluseks on meiepoolne isikuandmete võimalik mittesihipärane töötlemine, on õigus pöörduda Egmont Estonia AS-i andmekaitseametniku,  Andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole.

6. Laste isikuandmete töötlemine

6.1 Egmont Estonia AS ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13-aastaste isikute ehk laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest (sh nõusolekust saata ajakirjad lapse nimele).

Juhul kui Egmont Estonia AS saab teada, et on kogunud isikuandmed siiski lapselt või lapse kohta, annab Egmont Estonia AS endast parima selliste isikuandmete töötlemise lõpetamiseks.

7. Isikuandmete koosseis ja edastamine

7.1 Egmont Estonia AS kogub muu hulgas järgmist tüüpi isikuandmeid:

7.1.1 Andmesubjekti poolt Egmont Estonia AS-ile avaldatud isikuandmed, sh informatsioon, mis andmesubjekt esitab end veebipoes kasutajaks registreerides või tellimust esitades;

7.1.2 Andmesubjekti ja Egmont Estonia AS-i tavapärase suhtluse tulemusel tekkivad isikuandmed, näiteks telefoninumber või e-posti aadress;

7.1.3 Andmesubjekti poolt avalikustatud isikuandmed (nt sotsiaalmeedias või auhinnamängudes osalemisel);

7.1.4 Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed (nt veebilehel veedetud aeg);

7.1.5 Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed, mida Egmont Estonia AS töötleb lähtuvalt kolmandate isikutega sõlmitud isikuandmete töötlemise lepingust.

7.2 Andmesubjekti isikuandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata kolmandate isikute poolt ligipääsu ilma andmesubjekti eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel või olukordades, kus andmesubjekti andmete väljastamine või kolmandatele isikutele ligipääsu andmine on vajalik andmepäringute või kliendikaebuste lahendamiseks.

Postiettevõtetega on Egmont Estonia AS sõlminud isikuandmete töötlemise lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta kliendile osutatavate teenuste eesmärgipäraseks täitmiseks.

8. Isikuandmete töötlemise turvalisus

8.1 Egmont Estonia AS tagab, et isikuandmete turvalisus on tagatud kasutusele võetud organisatoorsete ja tehniliste meetmete abil. Meetmed kaitsevad isikuandmeid juhusliku kustumise, volitamata kustutamise ja muutmise või eksliku avalikustamise eest.

Juhul kui isikuandmetega seonduvalt toimub mistahes intsident, võtab Egmont Estonia AS tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus sarnaste riskide maandamiseks. Egmont Estonia AS registreerib kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul seadusega määratud järelevalveameteid.

9. Privaatsustingimuste muutmine

9.1 Egmont Estonia AS jätab endale õiguse käesolevat privaatsustingimuste dokumenti muuta või täiendada ilma ette teatamata. Soovitame Egmont Estonia AS-i privaatsustingimustega kursis olemiseks seda lehte regulaarselt külastada. Dokumenti sisse viidud muudatused jõustuvad kohe.

9.2 Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:

AvaldamisaegOlulised muudatused
25.05.2018Privaatsustingimuste tervikteksti avalikustamine

10. Kontaktandmed

10.1 Kui teil on küsimusi privaatsustingimuste, oma isikuandmete või nende töötlemise kohta, võtke meiega ühendust:

(a) Egmont Estonia AS (reg. kood 10390976, Laki 26, Tallinn 12915)

(b) Isikuandmeid puudutavates küsimustes saab ühendust e-posti aadressil andmekaitse@egmont.ee

10.2 Egmont Estonia AS-il on õigus kõiki taotlusi menetleda 30 päeva.